วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวสารทางหลวง

 

30 พ.ค.
title
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ สำนักงานทางหลวงที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ 18 กิจกรรม - ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม ร้อยละ 100 - ประเมินได้ในระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ - บุคลากรมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและมีหลักคุณธรรมในการดำรงชีวิต                                                                     - บุคลากรได้รับการเสริมสร้างพลังความคิดเชิงบวกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน                                                           - องค์กรมีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม                                                                                         - หน่วยงานได้ส่งเสริมค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดมั่นตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม                                    - ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง    

 

 

วีดีทัศน์
title
รายงาน ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานทางหลวงที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567
“มาตรการเตรียมความพร้อม การอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565”
โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่สามแยกวังมะนาว อ ปากท่อ จ ราชบุรี สู่การเป็นสี่แยกวังมะนาว พร้อมเชื่อมต่อการสัญจร cr.NNT
title