วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน พระประโทน - สระกระเทียม ระหว่าง กม.๕๔+๓๘๐ - กม.๕๗+๑๘๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 29/04/2567 eb-สทล.15/35/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
2 โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๘๙+๔๒๕ - กม.๙๐+๑๗๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/04/2567 eb-สทล.15/34/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
3 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน พระประโทน - สระกระเทียม ระหว่าง กม.๕๔+๓๘๐ - กม.๕๗+๑๘๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/04/2567 eb-สทล.15/33/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
4 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ห้วยชินสีห์ - ราชบุรี ระหว่าง กม.๑๐+๘๒๕ - กม.๑๑+๓๐๗ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๔๘๒ กม.) 09/04/2567 eb-สทล.15/28/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๕ ตอน บางสะพาน - น้ำรอด ตอน ๕ ระหว่าง กม.๔๑๐+๓๕๒ - กม.๔๑๔+๘๑๓ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๕๒,๓๕๑ ตร.ม.) 09/04/2567 eb-สทล.15/29/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
6 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เด่นมะขาม - บางเลน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓.๐๐๐ กม.) 09/04/2567 eb-สทล.15/27/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
7 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน วังโบสถ์ - ปราณบุรี ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๙+๘๗๕ - กม.๔๔+๕๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๕๐,๘๗๕ ตร.ม.) 09/04/2567 eb-สทล.15/30/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
8 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชะอำ - วังโบสถ์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๓๓๕ เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๓๓๕ กม.) 05/04/2567 eb-สทล.15/22/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
9 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.๔ ตอนควบคุม๐๕๐๓ ตอนหนองบ้วย-ห้วยทรายใต้ ตอน๑ ระหว่าง กม.๑๗๓+๐๐๐-กม.๑๗๕+๓๔๒และกม.๑๗๗+๑๒๖-กม.๑๗๗+๔๖๑LT.ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๖๗๗ กม.) 05/04/2567 eb-สทล.15/21/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
10 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ระหว่าง กม.๑๕๕+๐๐๐ - กม.๑๕๗+๓๑๒ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๓๑๒ กม.) 05/04/2567 eb-สทล.15/20/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
11 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งมป.๒๕๖๗ รหัสงาน๒๘๑๐๐กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒,๐๗๐๓ ตอนพ่อตาหินช้าง-วังครก-เสียบญวณระหว่างกม.๔๗๐+๓๗๕-กม.๔๗๒+๘๑๓LT.และกม.๔๗๒+๘๑๓-กม.๔๗๓+๑๒๐LT.ปริมาณงาน ๑ แห่ง(๒.๗๔๕ กม.) 05/04/2567 eb-สทล.15/25/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
12 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๖+๘๗๐ - กม.๒๐+๐๒๒ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓.๑๕๒ กม.) 05/04/2567 eb-สทล.15/23/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
13 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนท่าทอง-สวนสมบูรณ์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๘+๗๐๕-กม.๘๐+๑๖๐LT.และกม.๘๐+๗๑๒-กม.๘๑+๒๗๕LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๐๑๘ กม.) 05/04/2567 eb-สทล.15/26/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๖๙+๑๔๒ - กม.๗๒+๐๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๓,๐๓๘ ตร.ม.) 05/04/2567 eb-สทล.15/24/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
15 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สี่แยกปฐมพร - เขาบ่อ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑+๒๕๐RT.และ กม.๔+๔๙๗-กม.๕+๖๐๐RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๓๕๓ กม.) 04/04/2567 eb-สทล.15/19/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 1 ถึง 15 จาก 186 รายการ