วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
ลงวันที่ 13/11/2561

ระยะทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม  ปี 2561

หมายเลข ตอน กม. - กม. ระยะทาง ผิวทาง  (กม.) ระยะทางต่อ Workload หมายเหตุ
ทางหลวง ควบคุม (กม.) คอนกรีต ลาดยาง 2 เลน (กม.)
1.หมวดทางหลวงสมุทรสงคราม นายนราพงศ์ อินทรลักษณ์ 68.849 1.834 149.633 151.467 404.738 081-4810055
35 0301 นาโคก - แพรกหนามแดง 53+875 82+833 47.087   105.003 105.003 265.301  
325 0102 จอมปลวก - สมุทรสงคราม 28+775 42+406 13.631   29.486 29.486 91.490  
3301 0100 ทางเข้าสมุทรสงคราม 0+900 1+347 1.387 1.834   1.834 5.124  
3092 0100 สมุทรสงคราม - ลาดใหญ่ 0+000 2+000 2.000   6.000 6.000 19.380  
3643 0100 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม - ท่าน้ำสมุทรสงคราม 0+000 4+066 4.744   9.144 9.144 23.443  
2.หมวดทางหลวงบางแพ นายสุชาติ กันฉิ่ง 68.961 2.994 103.44 106.434 279.409 089-1796174
325 0101 บางแพ - จอมปลวก 0+000  28+775 28.775 2.821 62.052 64.873 141.799  
3236 0100 ทางเข้าเทศบาลตำบลโพหัก 0+000   0+468 0.468   0.768 0.768 2.142  
3237 0100 วัดแก้ว - บ้านไร่ 0+000 6+709 6.709   6.709 6.709 32.271  
3335 0100 บ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว 0+000   26+398 26.398 0.141 27.332 27.473 82.842  
3336 0100 โคกวัด - บ้านไร่ 0+000  6+611 6.611 0.032 6.579 6.611 20.355  
3.หมวดทางหลวงปากท่อ นายนัฐพงศ์ ทองจำรูญ 96.137 5.92 111.111 117.031 463.876 081-9413105
4 0402 ปากท่อ - สระพัง 123+000 134+587 26.844 4.178 38.494 42.672 172.057  
35 0302 แพรกหนามแดง - วังมะนาว 82+833 84+041 4.115 1.382 5.149 6.531 34.135  
3088 0102 ปากท่อ - วันดาว 21+959 25+866 3.907   3.907 3.907 9.827  
3206 0101 ปากท่อ - ท่ายาง 0+000  35+350 35.350 0.360 37.29 37.650 192.658  
3510 0100 ท่ายาง - หนองหญ้าปล้อง 0+000 25+921 25.921   26.271 26.271 55.199  
4.หมวดทางหลวงห้วยชินสีห์ นายหลักชัย เชื้อวัฒนสถาพร 106.183 0.770 122.097 122.867 404.254 085-9933510
4 0401 ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ 112+887 123+000 10.113 0.580 19.646 20.226 75.943  
3088 0101 ราชบุรี - ปากท่อ 0+000  21+780 21.780   23.280 23.280 68.327  
3093 0100 ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม 0+000  20+420 20.420 0.190 23.339 23.529 73.737  
3206 0102 ท่ายาง - โป่งกระทิง 35+350  54+104 18.754   18.754 18.754 54.387  
3337 0100 ห้วยชินสีห์ - หินสี 0+000 35+116 35.116   37.078 37.078 131.86  
    รวมทั้งสิ้น   340.130 11.518 486.281 497.799 1552.277  

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตารางเส้นทางระยะทางควบคุม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม 839 ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงระยะทางควบคุม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม Update : 18/4/2561 0 ดาวน์โหลด

'