วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 2567 ถึงเดือน มี.ค. 2567 02/04/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ ๑ ระหว่างเดือน ต.ค.๒๕๖๖ ถึงเดือน ธ.ค.๒๕๖๖) 04/01/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ก.ค. 2566 ถึงเดือน ก.ย. 2566 04/10/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เม.ย. 2566 ถึงเดือน มิ.ย. 2566 05/07/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
5 การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 2566 ถึงเดือน มี.ค. 2566 05/04/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
6 การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
7 การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ก.ค. 2565 ถึงเดือน ก.ย. 2565 05/10/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
8 การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 04/07/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
9 การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 04/04/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
10 การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 06/01/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของส้ัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 05/10/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 07/07/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 05/04/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 11/01/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
15 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระหว่างเดือน มี.ค. ๒๕๖๓ ถึงเดือน ก.ค. ๒๕๖๓ 20/04/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23 รายการ