แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงราชบุรี กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ.4 จำนวน 100 รีม 26/06/2567 13,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงราชบุรี PPY สารเพิ่มมวลวัสดุคอนกรีตทั่วไป ขนาดจุ 15 ลิตร จำนวน 178 ถัง 27/06/2567 498,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำมันหล่อลื่น 2T ขนาดจุ 1 ลิตร จำนวน 500 กระป๋อง 27/06/2567 57,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 26/06/2567 33,374.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงราชบุรี กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ.4 จำนวน 100 รีม 26/06/2567 13,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร 25/06/2567 295,352.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ระหว่าง กม.2+245-กม.2+570 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.325 กม.) 08/07/2567 6,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 ระหว่าง กม.54+350-กม.54+770 ปริมาณงาน 1 แห่ง (7,820 ตร.ม.) 08/07/2567 7,600,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 ระหว่าง กม.41+880-กม.42+635 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,800 ตร.ม.) 08/07/2567 6,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.97+370-กม.98+170 ปริมาณงาน 1 แห่ง (8,000 ตร.ม.) 08/07/2567 7,600,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครือง 24/06/2567 5,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร 25/06/2567 295,352.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง 24/06/2567 5,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 21/06/2567 15,826.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 21/06/2567 15,826.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 2,476 รายการ