แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
เส้นทางรับผิดชอบ
ลงวันที่ 08/05/2562

                                ระยะทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงราชบุรี  ปี 2561

หมายเลข ตอน กม. - กม. ระยะทาง ผิวทาง  (กม.) ระยะทางต่อ Workload หมายเหตุ
ทางหลวง ควบคุม (กม.) คอนกรีต ลาดยาง 2 เลน (กม.)
1.หมวดทางหลวงบ้านโป่ง นายสมเกียรติ ทรัพย์สัตย์ 76.062 1.331 123.927 125.258 455.941 08-1914-4394
4 0301 สระกระเทียม - คลองอีจาง 67+334  79+851 12.517  1.026 23.938 24.964 92.509  
323 0100 หนองตะแครง - ลูกแก 0+000 18+592 18.592 0.305 38.567 38.872 135.582  
3273 0100 โคกสูง - หนองเป็ด 0+000 16+457 16.457  -  16.457 16.457 57.189  
3291 0103 เตาปูน - เบิกไพร 23+628 45+605 21.977  -  24.117 24.117 114.441  
3525 0100 สามแยกกระจับ - หนองโพ 0+000 6+519 6.519  -  20.848 20.848 46.220  
2.หมวดทางหลวงโพธาราม นายคณิตพัฒน์ รอดตัว 94.644 8.936 121.739 130.675 479.001 08-5263-4058
4 0302 คลองอีจาง - หลุมดิน 79+851 99+769 19.918  8.936 30.900 39.836 176.487  
330 0100 ทางเข้าราชบุรี 0+000 1+241 1.241  -  2.482 2.482 8.179  
3080 0100 ทางเข้าโพธาราม 0+850 1+480 0.630  -  1.260 1.260 4.064  
3090 0101 บ้านเลือก - หนองตากยา 0+000 16+094, 40.665  -  46.452 46.452 161.757  
      ,18+515 43+086            
3238 0100 เจ็ดเสมียน - โคกหม้อ 0+000 12+259 12.259  -  19.264 19.264 52.664  
3291 0102 หนองหอย - เตาปูน 9+242 23+628 14.386  -  15.836 15.836 57.618  
3526 0100 กำแพงใต้ - บ้านเลือก 0+000 3+245 3.245  -  3.245 3.245 11.504  
3644 0100 ทางเข้าเจ็ดเสมียน 0+000 2+300 2.300  -  2.300 2.300 6.728  
3.หมวดทางหลวงราชบุรี นายสรรญเสริญ ชาติดี 98.883 1.108 140.381 141.389 512.247 09-8624-5359
4 0303 หลุมดิน - ห้วยชินสีห์ 99+769 111+457 11.688 1.108 23.664 24.772 90.119  
3087 0100 ราชบุรี - แก้มอ้น 0+000 54+940 54.940  -  65.983 65.983 247.320  
3207 0100 เขากรวด - หนองแช่เสา 0+000 11+300 11.300  -  11.300 11.300 40.228  
3291 0101 เจดีย์หัก - หนองหอย 0+000 3+920, 8.955  -  18.484 18.484 60.666  
      ,4+207 9+242            
3208 0101 เขาวัง - น้ำพุ 0+000 12+000 12.000   20.850 20.850 73.914  
4.หมวดทางหลวงบ้านคา นายภมร วังมะนาว 135.579 0.690 142.314 143.004 480.911 08-1444-2705
3206 0200 ห้วยศาลา - จอมบึง 22+500 102+445 79.945  -  80.816 80.816 286.588  
3208 0102 น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว 12+000 40+662, 55.634 0 .690 61.498 62.188 240.022  
      ,41+062 68+034            
    รวมทั้งสิ้น   405.168 10.734 509.312 520.046 1963.799  

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตารางเส้นทางระยะทางควบคุม แขวงทางหลวงราชบุรี 1090 ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงระยะทางควบคุม แขวงทางหลวงราชบุรี 1108 ดาวน์โหลด

'