วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
เตรียมสร้างที่พักริมทางมอเตอร์เวย์ใหม่
ลงวันที่ 23/11/2566

'