วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ฝ่ายปฏิบัติการ
ลงวันที่ 16/01/2562

ฝ่ายปฏิบัติการ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายจุมพต พุ่มประดับ

รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายปฎิบัติการ

  • หมวดทางหลวงนครปฐม

นายณัฐธัญ ชะอ้อนชม

หัวหน้าหมวดทางหลวงนครปฐม

  • หมวดทางหลวงท่าตำหนัก

นายศุภกิจ  เจียมสกุล

หัวหน้าหมวดทางหลวงท่าตำหนัก

  • หมวดทางหลวงกำแพงแสน

นายอนุชา  มีราศรี

หัวหน้าหมวดทางหลวงกำแพงแสน

  • หมวดทางหลวงบางเลน

 นายนันทวิทย์ เสวตามร

 หัวหน้าหมวดทางหลวงบางเลน

 

 


'