วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 16/01/2562

โครงสร้างองค์กร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฃ

 

 นายวัฒนะ  โพธิ์นาคเงิน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครปฐม

นายจุมพต พุ่มประดับ

รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายปฎิบัติการ

 

นายจุมพต พุ่มประดับ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม


นางสาวอังสิญา ตัณฑเจริญรัตน์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

นายณัฐธัญ ชะอ้อนชม

หัวหน้าหมวดทางหลวงนครปฐม

นายสุรสิทธิ์ รุ่งรังษี

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานไฟฟ้า

นางนวพร ลิ้มบรรจง

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นายศุภกิจ เจียมสกุล

หัวหน้าหมวดทางหลวงท่าตำหนัก

นายคมสันต์ กองติ๊บ

หัวหน้างานปรับซ่อม

นางสุทธิรัตน์ ทุติ

หัวหน้างานสารสนเทศ

นายอนุชา  มีราศรี

หัวหน้าหมวดทางหลวงกำแพงแสน

 นายสุรสิทธิ์ รุ่งรังษี

หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

นางกรณิศา สุภารส

หัวหน้างานสารบรรณ

นายนันทวิทย์  เสวตามร

หัวหน้าหมวดทางหลวงบางเลน

นายสาธิต ภูผิวคำ 

หัวหน้างานวางแผน

 นางรัตนา ชมสมุทร

หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

 

 


'