วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ติดต่อเรา
ลงวันที่ 06/02/2562

ติดต่อเรา

หน่วยงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

 แขวงทางหลวงนครปฐม 0-3425-8856

0-34-258855

 หมวดทางหลวงนครปฐม 0-3424-2486

0-3424-2486

 หมวดทางหลวงท่าตำหนัก 0-3433-3495

0-3433-3495

 หมวดทางหลวงกำแพงแสน 0-3435-1811

0-3435-1811

 หมวดทางหลวงบางเลน -

-

 งานพัสดุและสัญญา 0-3425-8856 ต่อ 12

0-3425-8855

 งานสารบรรณ 0-3425-8856 ต่อ 11

0-3425-8855

 งานการเงินและบัญชี 0-3425-8856 ต่อ 14

0-3425-8855

 งานสารสนเทศ 0-3425-8856 ต่อ 15

0-3425-8855

 งานอำนวยความปลอดภัย 0-3425-8856 ต่อ 21

0-3425-8855

 งานวางแผน 0-3425-8856 ต่อ 22

0-3425-8855

 งานปรับซ่อม 0-3425-8556 ต่อ 23

0-3425-8855


'