วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
โครงการก่อสร้างในพื้นที่
ลงวันที่ 01/11/2561

รายละเอียดโครงการก่อสร้าง

ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครปฐม

 

โครงการ รายละเอียดสัญญา นายช่างโครงการ

ผู้รับจ้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ตอน 5
(กม.13+000.000  –  กม.17+000.000   ระยะทางยาวประมาณ   4.000   กิโลเมตร)  
สท.1/1/2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม  2559  
เริ่มต้นสัญญาวันที่  13  ตุลาคม  2559  
สิ้นสุดสัญญาวันที่  13  มิถุนายน  2562  
ระยะเวลาดำเนินการ  974  วัน
นายโกเมษฐ ราษีทอง
โทร. 089  703  3072   
 บริษัท  ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ตอน 6

(กม.17+000.000 – กม.22+500.000    ระยะทางยาวประมาณ   5.500   กิโลเมตร)    

สท.1/2/2560  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2559 

เริ่มต้นสัญญาวันที่ 13  ตุลาคม 2559  

สิ้นสุดสัญญาวันที่  11  สิงหาคม  2562 

ระยะเวลาดำเนินการ 1,033 วัน

นายปกรณ์  มอนไข่ 

08 6803 0097 

บริษัท  ประยูรชัย  (1984) จำกัด 
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ตอน 7
 (กม.22+500.000  -  กม.24+875.000   ระยะทางยาวประมาณ  2.375  กิโลเมตร)
สท.1/12/2560   ลงวันที่  20  กุมภาพันธ์  2560

เริ่มต้นสัญญาวันที่  21  กุมภาพันธ์  2560  

สิ้นสุดสัญญาวันที่   7  ธันวาคม 2562 

ระยะเวลาดำเนินการ 1,020 วัน

นายโสฬส  กิ่งจำปา 

084 158 4185

บริษัท  สระหลวงก่อสร้าง  จำกัด  
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ตอน 8
 (กม.24+875.000  -  กม.29+000.000  ระยะทางยาวประมาณ  4.125  กิโลเมตร)
สท.1/13/2560   ลงวันที่  20  กุมภาพันธ์  2560

เริ่มต้นสัญญาวันที่  21  กุมภาพันธ์  2560  

สิ้นสุดสัญญาวันที่   7  พฤศจิกายน 2562

ระยะเวลาดำเนินการ 990 วัน

นายนพรัตน์  รัตนศิริ

086 384 8493

บริษัท  สระหลวงก่อสร้าง จำกัด
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ตอน 9
 (กม.29+000.000  -  กม.30+000.000  (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) ระยะทางยาวประมาณ  1.000  กิโลเมตร

สท.1/18/2560   ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2560

เริ่มต้นสัญญาวันที่  24  กุมภาพันธ์  2560  

สิ้นสุดสัญญาวันที่  10  ธันวาคม  2562  

ระยะเวลาดำเนินการ 1,020 วัน

นายวัลลภ  จันทร์กระจ่าง

084 428 9577

บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ตอน 10
 (กม.30+000.000  -  กม.35+900.000  ระยะทางยาวประมาณ  5.900  กิโลเมตร)

สท.1/10/2560   ลงวันที่  20  กุมภาพันธ์  2560

เริ่มต้นสัญญาวันที่  21  กุมภาพันธ์  2560  

สิ้นสุดสัญญาวันที่   7  ธันวาคม 2562 

ระยะเวลาดำเนินการ 1,020 วัน

นายศิริศักดิ์  จินดาพล

089 514 0304

บริษัท  เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ตอน 11
 (กม.35+900.000  -  กม.38+500.000  (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) ระยะทางยาวประมาณ  2.600  กิโลเมตร)

สท.1/30/2560   ลงวันที่  20  กุมภาพันธ์  2560

เริ่มต้นสัญญาวันที่  2  กันยายน  2560    

และสิ้นสุดสัญญาวันที่  16  สิงหาคม  2563 

ระยะเวลาดำเนินการ 1,080 วัน

นายมงคล  นวลเกลี้ยง

081 734 2058

บริษัท  ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง  จำกัด 
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ตอน 12
 (กม.38+500.000  -  กม.44+266.833  ระยะทางยาวประมาณ  5.767   กิโลเมตร)
สท.1/14/2560   ลงวันที่  20  กุมภาพันธ์  2560

เริ่มต้นสัญญาวันที่  21  กุมภาพันธ์  2560  

สิ้นสุดสัญญาวันที่   8  ตุลาคม 2562       

ระยะเวลาดำเนินการ 960 วัน   

นายพยูร  เทียนทอง

098 667 7757

บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท  เอนยิเนียริ่ง   (1964)  จำกัด 
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ตอน 13
 (กม.44+266.833  -  กม.46+000.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) ระยะทางยาวประมาณ  1.733  กิโลเมตร)

สท.1/23/2560   ลงวันที่  20  มีนาคม  2560

เริ่มต้นสัญญาวันที่ 21  มีนาคม  2560  

สิ้นสุดสัญญาวันที่  4  มกราคม  2563  

ระยะเวลาดำเนินการ 1,020 วัน

นายปรเมธ  ถาวรโรจน์

089 736 1619

บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ตอน 14
 (กม.46+000.000  -  กม.50+000.000 ระยะทางยาวประมาณ  4.000  กิโลเมตร)
สท.1/22/2559   ลงวันที่  28  กันยายน  2559

เริ่มต้นสัญญาวันที่  29  กันยายน 2559 

สิ้นสุดสัญญาวันที่  30  มิถุนายน  2562 

ระยะเวลาดำเนินการ 1,005 วัน

นายปรัชญา  อิศวมงคล

081 435 4242

บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ตอน 15
 (กม.50+000.000  -  กม.55+500.000  ระยะทางยาวประมาณ  5.500  กิโลเมตร)

สท.1/20/2560   ลงวันที่  9  มีนาคม  2560

เริ่มต้นสัญญาวันที่  10  มีนาคม  2560    

สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12  สิงหาคม 2563 

ระยะเวลาดำเนินการ 1,252 วัน

นายพยูร  เทียนทอง

098 667 7757

บริษัท  ทองมาคอนแทรคเตอร์  จำกัด 
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ตอน 16
 (กม.55+500.000  -  กม.60+950.000  ระยะทางยาวประมาณ  5.450  กิโลเมตร)
สท.1/15/2560   ลงวันที่  20  กุมภาพันธ์  2560

เริ่มต้นสัญญาวันที่  21  กุมภาพันธ์  2560  

สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27  สิงหาคม  2563  

ระยะเวลาดำเนินการ 1,284 วัน

นายวิษณุศักดิ์   ศรีเชษฐา

089 967 9488

บริษัท  เชียงใหม่  คอนสตัคชั่น  จำกัด
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ตอน 24
 (กม.1+119.007  -  กม.5+000.000  LT., กม.1+225.000  -  กม.5+000.000  RT. (SPUR LINE)
  ระยะทางยาวประมาณ  3.881  กิโลเมตร)

สท.1/17/2559   ลงวันที่  28  กันยายน  2559

เริ่มต้นสัญญาวันที่  29  กันยายน 2559     

สิ้นสุดสัญญาวันที่  10  กันยายน  2562

ระยะเวลาดำเนินการ 1,077 วัน

นายวรวัฒน์  ยงสมบูรณ์

081 651 3239

บริษัท  คริสเตียนีและนีลเส็น  (ไทย) จำกัด (มหาชน)
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ตอน 25
 (กม.5+000.000  -  กม.9+856.000 (SPUR LINE) ระยะทางยาวประมาณ  4.856  กิโลเมตร)

สท.1/20/2559   ลงวันที่  28  กันยายน  2559

เริ่มต้นสัญญาวันที่  29  กันยายน   2559   

สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10  กันยายน  2562

ระยะเวลาดำเนินการ 1,077 วัน

นายสุรเชษฐ์  สุขะกุล

089 168 5832

บริษัท  ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง  จำกัด 

สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายนครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม)

 

สส.7/2560  ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์  2560

เริ่มต้นสัญญาวันที่  22  กุมภาพันธ์  2560    

สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11  มิถุนายน  2562 

ระยะเวลาดำเนินการ840 วัน

นายชัชชัย  พงษ์พิทักษ์

083 393 3070

บริษัท แสงชัยโชค จำกัด                               


'