วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ฝ่ายวิศวกรรม
ลงวันที่ 16/01/2562

ฝ่ายวิศวกรรม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายจุมพต พุ่มประดับ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม

  • งานไฟฟ้า

นายอนุชาติ ศูนย์กลาง

หัวหน้างานไฟฟ้า

  • งานปรับซ่อม

นายคมสันต์ กองติ๊บ

หัวหน้างานปรับซ่อม

  • งานอำนวยความปลอดภัย

นายสุรสิทธิ์ รุ่งรังษี

หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

  • งานวางแผน

นายนันทวิทย์  เสวตามร

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานวางแผน

 

 

 


'