วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
ลงวันที่ 16/01/2562

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิสัยทัศน์ :

“มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน”

 

พันธกิจ :

 • บำรุงรักษาทางหลวง ให้อยู่ในสภาพดี ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง

 • แก้ไขปัญหาจุดอันตราย จุดเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง

 • ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลสิ่งแวดล้อม สองข้างทางหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางหลวง

 • บริหารทรัพยากรบุคคล ให้ปฏิบัติงานได้ควบคุมพื้นที่ทุกเส้นทางอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

 • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 • ยกระดับประสิทธิภาพความรวดเร็ว ความสม่ำเสมอของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต ในการปฏิบัติงาน

 • ให้บริการประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล โดยปฏิบัติตามแนวทางคู่มือสำหรับประชาชน พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558

 • ตอบสนองนโยบายการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น ป้ายบอกเส้นทาง

 • เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ

 • ร่วมเสนอปัญหา และเป็นเครือข่ายในการแจ้งปัญหาต่างๆ ของความปลอดภัยในการใช้ทางหลวง

  

ภารกิจ :

 • กำกับดูแล ตรวจสอบแนะนำ ช่วยเหลือร่วมปฏิบัติงานในหน้าที่ของหน่วยงาน

 • จัดกรอบอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ของหน่วยงาน

 • จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลงานแผนงาน และงบประมาณ นำเสนอ สทล.15 และกรมทางหลวง

 • ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรมทางหลวงและยุทธศาสตร์ของพื้นที่

 

 


'