วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ฝ่ายบริหาร
ลงวันที่ 16/01/2562

ฝ่ายบริหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นางสาวอังสิญา ตันฑเจริญรัตน์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

  • งานการเงินและบัญชี

 

นางนวพร ลิ้มบบรจง

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

  • งานสารสรเทศ

นางสุทธิรัตน์ ทุติ

หัวหน้างานสารสรเทศ

  • งานสารบรรณ

นางกรณิศา สุภารส

หัวหน้างานสารบรรณ

  • งานพัสดุและสัญญา

 นางรัตนา ชมสมุทร

หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

 

 

 


'