วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
คณะผู้บริหาร
ลงวันที่ 16/01/2562

คณะผู้บริหาร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครปฐม

ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/7/2558 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

 • นายนพพร พิสุทธิมาน                                                   27 ก.พ. 2558 – 10 มี.ค. 2558

 • นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ                                                 10 มี.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559

 • นายชัยวิทย์ ศิริตันตยาภรณ์                                              3 ต.ค. 2559 – 14 ม.ค. 2565

 • นายวัฒนะ  โพธิ์นาคเงิน                                                  14 ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน

 รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแขวงการทางนครปฐม

ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/30/2548 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เปลี่ยนชื่อตำแหน่งจากนายช่างแขวงการทางเป็นผู้อำนวยการแขวงการทาง

 • นายสุวิทย์ ฉัตรวิชิตกูล                                                   29 พ.ย. 2548 –   1 ต.ค. 2549

 • นายวิชา บาลนคร                                                            2 ต.ค. 2549 – 30 ก.ย. 2550

 • นายธิติ เศรษฐิเวียงภูบาล                                                 22 ต.ค. 2550 –   2 ธ.ค. 2551

 • นายนพพร พิสุทธิมาน                                                       3 ธ.ค. 2551 – 26 ก.พ. 2558

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายช่างแขวงการทางนครปฐม

ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/7/2537 ลงวันที่ 26 กันยายน 2537เปลี่ยนชื่อสำนักงานจากแขวงการทางบ้านโป่งเป็นแขวงการทางนครปฐม

 • นายวินัย สามขุนทด                                                        1 ต.ค. 2537 – 28 พ.ย. 2539

 • นายทรงศักดิ์ แพเจริญ                                                  29 พ.ย. 2539 – 27 พ.ย. 2540

 • นายสมศักดิ์ วิรุฬหผล                                                   28 พ.ย. 2540 – 19 พ.ย. 2544

 • นายแสนสิทธิ์ วินโกมินทร์                                              20 พ.ย. 2544 –    1 ต.ค. 2545

 • นายสุวิทย์ ฉัตรวิชิตกูล                                                    2 ต.ค. 2545 – 28 พ.ย. 2548

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายช่างแขวงการทางบ้านโป่ง

 • ขุนเจนจบทิศ (ชื้น ยงใจยุทธ)                                        26 เม.ย. 2463 – 14 พ.ย. 2465

 • ขุนท่องวิถีตรวจ (ศักดิ์สิทธิ์ นิมิตรหุต)

 • ขุนมรรคาคำนวน (เคลิ้ม ปิ่นแสง)

 • นายอำพน สุนอนันต์

 • ขุนมรรคาคำนวน (เคลิ้ม ปิ่นแสง)

 • ขุนพิศภูมิวิถี (ช่วง วรรณศิริ)

 • นายจำปี อรุณประเสริฐ

 • หลวงสำแดงศักดา (ช่วง บูรณะศิริ)                                              2479 – 2485

 • นายทอง พลับรู้การ                                                      25 มี.ค. 2485 – 31 ธ.ค. 2491

 • นายประดิษฐ์ ชูพึ่งอาตม์                                                  1 ม.ค. 2492 –   8 ก.ค. 2492

 • นายอวบ ประโมจนีย์                                                       9 ก.ค. 2492 – 31 ก.ค. 2499

 • นายอุทิศ ภิญญาเกษม                                                    1 ส.ค. 2499 – 18 เม.ย. 2500

 • นายน้อยเสริม แสงสุวรรณ                                             19 เม.ย. 2500 – 14 พ.ค. 2501

 • นายอุทิศ ภิญญาเกษม                                                   15 พ.ค. 2501 – 11 พ.ค. 2503

 • นายโมรา วัฒนะชีวกุล                                                   12 พ.ค. 2503 – 31 ส.ค. 2513

 • นายชายชัย กุลพิจิตร                                                      1 ก.ย. 2513 – 30 ก.ย. 2515

 • นายปุ้ม สุวรรณจินดา                                                      1 ต.ค. 2515 – 26 มี.ค. 2523

 • นายจารึก สุรารักษ์                                                        27 มี.ค. 2523 – 31 มี.ค. 2528

 • นายปริญญา สูตะบุตร                                                   16 เม.ย. 2528 – 30 ก.ย. 2528

 • นายโชติ ณ สงขลา                                                         1 ต.ค. 2528 – 31 ต.ค. 2529

 • นายอิสระ อิสสระไพบูลย์                                                   1 พ.ย. 2529 –  1 ต.ค. 2532

 • นายศักดิ์สิทธิ์ แสงด้วง                                                      1 ต.ค. 2532 – 18 ธ.ค. 2533

 • นายพีรศักดิ์ กระจ่างทิม                                                   18 ธ.ค. 2533 –  1 ต.ค. 2537


'