วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและวินัยจราจร
ลงวันที่ 26/07/2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. แขวงทางหลวงนครปฐม จัด "โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและวินัยจราจร" ณ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และดำเนินการตามนโยบาย ท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครปฐม อย่างต่อเนื่อง ในการปลูกฝังเรื่องการรักษาความสะอาดและวินัยจราจรบนท้องถนนให้กับนักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมฐานความรู้และเกมส์ต่างๆ และมีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุและวินัยจราจรบนท้องถนน และความรู้ด้านการรักษาความสะอาด เกี่ยวกับการจัดการขยะ ให้แก่น้องๆ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5-6 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา โดยมี รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครปฐม ฝ่ายปฏิบัติการ นายเสกสรร สุพรรณธนพงษ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย แขวงทางหลวงนครปฐม ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา และคุณครูทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการฯ และอนุเคราะห์สถานที่จัดโครงการฯ รวมทั้งขอแสดงความชื่นชมต่อน้องๆ นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้


'