วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
สภากาแฟ จังหวัดนครปฐม
ลงวันที่ 14/05/2562

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562  นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมพบปะพูดคุย หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด ตามโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ จังหวัดนครปฐม” โดยแต่ละหน่วยงานได้หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศการทำงานที่ดีระหว่างภาคราชการและภาคเอกชน อีกทั้งรับทราบปัญหา ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อประสานการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นภายในจังหวัดอีกด้วย


'