วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5
ลงวันที่ 14/02/2562

ตามที่กระทรวงมีข้อสั่งการให้ดำเนินงานตามมาตรการ “ One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 “ แขวงทางหลวงนครปฐม ได้ดำเนินการฉีดน้ำไหล่ทางและสะพานเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองบนทางหลวง
และเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน


'