วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน "โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งปี 2562 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3231"
ลงวันที่ 22/01/2562

วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.แขวงทางหลวงนครปฐม จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
ปี 2562 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอนควบคุม 0100 ตอน เด่นมะขาม – บางเลน ระหว่าง กม.5+000 – กม.6+100 รวมระยะทาง 1.100 กม. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง โดยมี ท่านผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 15 กรมทางหลวง เป็นวิทยากรในการบรรยาย


'