วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
รับใบประกาศเกียรติคุณ "หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
ลงวันที่ 21/01/2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครปฐม รับใบประกาศเกียรติคุณ "หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการมอบ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม ซึ่งทางจังหวัดนครปฐมได้จัดทำใบประกาศเกียรติคุณ มอบให้แก่หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ


'