วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
กิจกรรมจิตอาสา
ลงวันที่ 17/08/2565

นายวัฒนะ  โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครปฐม มอบหมายให้หัวหน้าหมวดทางหลวงนครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕


'