วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ภาพกิจกรรม 5ส. ปี 2565
ลงวันที่ 05/08/2565

แขวงทางหลวงนครปฐม โดยนายวัฒนะ  โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมวัน Big Cleaning Day ปี 2565 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีการทำความสะอาดในพื้นที่บริเวณสำนักงานแขวงฯ และหน่วยงานในสังกัด ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม 5ส. ของหน่วยงานกรมทางหลวง


'