วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม จังหวัดนครปฐม
ลงวันที่ 24/02/2565

แขวงทางหลวงนครปฐม โดยหัวหน้าหมวดทางหลวงนครปฐม นายณัฐธัญ  ชะอ้อนชม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม "การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามจังหวัดนครปฐม" ณ บริเวณหน้าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมใจกันตระหนักถึงความปลอดภัย รักษาวินัยการจราจร ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องของการข้ามทางม้าลาย การหยุดรถเพื่อให้คนข้าม ตามมาตรา 22 เรื่องการปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางอย่างเคร่งครัด


'