วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดใช้และสวมใส่ผ้าไทย
ลงวันที่ 17/11/2564

แขวงทางหลวงนครปฐม จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่น ทุกวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์


'