แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2056 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำมันดีเศล จำนวน 9,000 ลิตร 01/03/2562 230,060.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2057 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำมัแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 750 ลิตร 28/02/2562 20,595.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2058 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.27+055 ถึง กม.40+662 (ก่อสร้างระหว่าง กม.27+264-กม.30+580) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/03/2562 19,989,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2059 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ 28/02/2562 37,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2060 แขวงทางหลวงราชบุรี ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,181 ต้น 25/02/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2061 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3208 จำนวน 2 ชุด 26/02/2562 149,988.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2062 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 25/02/2562 10,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2063 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 22/02/2562 6,848.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2064 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 22/02/2562 199,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2065 แขวงทางหลวงราชบุรี ตู้แอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 22/02/2562 5,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2066 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างซ่อมเปลี่ยนสายไอโดรลิค ขนาด 3/4"x 1.50 ม. จำนวน 1 รายการ 18/02/2562 5,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2067 แขวงทางหลวงราชบุรี หิน ขนาด 3/8" เบอร์ 8 จำนวน 40 ลบ.ม. 20/02/2562 22,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2068 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 20/02/2562 27,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2069 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันตก กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.41+062-กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/08/2562 50,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2070 แขวงทางหลวงราชบุรี แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 14/02/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 2,056 ถึง 2,070 จาก 2,205 รายการ