วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 01/04/2567 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๐๐ งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง ตอน ๔ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 29/03/2567 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๙๒+๑๕๐ - กม.๙๒+๘๐๐ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 29/03/2567 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๒ ตอน หลังสวน - ปากน้ำหลังสวน กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๓๐ LT., RT. ปริมาณ ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 28/03/2567 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เนินสันติ - แยกยายรวย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔+๑๓๐ - กม.๑๖+๐๓๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 27/03/2567 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอน วังครก - เสียบญวณ ระหว่าง กม.๔๘๖+๐๘๖ - กม.๔๘๗+๙๐๓ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๘๑๗ กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 27/03/2567 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านพละ - ปะทิว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ - กม.๒+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๓,๑๖๕ ตร.ม) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 27/03/2567 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้าง เพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สวี - บ่อคา ระหว่าง กม.๕+๖๐๐ -กม.๗+๖๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 27/03/2567 แขวงทางหลวงชุมพร กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ตอน ๖ ระหว่าง กม.๘๖+๓๐๐ - กม.๘๖+๕๐๐ LT., กม.๘๙+๘๕๐ - กม.๙๑+๖๔๓ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 22/03/2567 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ติดตั้งราวกันอันตรายป้องกันอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑, ๐๗๐๒, ๐๗๐๓ ตอน น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง - วังครก - เสียบญวณ ระหว่าง กม.๔๓๙+๘๕๖ - กม.๔๗๗+๑๒๘ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 22/03/2567 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ท่าแซะ - ท่าเสม็ด ระหว่าง กม.๓+๘๘๐ - กม.๕+๗๐๐ LT., RT. และกม.๖+๔๓๕ - กม.๗+๘๐๐ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 266 รายการ