วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
หมวดทางหลวงชุมพร
ลงวันที่ 02/05/2562

หมวดทางหลวงชุมพร ตั้งอย่ริมทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม. 480+633 ต.หาดพันไกรอ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร.077 596 531

(แขวงทางหลวงชุมพร) /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)

ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน มาตรา 37 742 ดาวน์โหลด

'