วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
หมวดทางหลวงท่าแซะ
ลงวันที่ 02/05/2562

หมวดทางหลวงท่าแซะ ตั้งอย่ริมทางหลวงหมายเลข ู 4 ที่ กม. 451+568 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทร 077 613 012

(แขวงทางหลวงชุมพร)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)

ตั้งแต่เวลา08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน มาตรา 37 793 ดาวน์โหลด

'