วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
หมวดทางหลวงสวี
ลงวันที่ 02/05/2562

หมวดทางหลวงสวี ตั้งอย่ริมทางหลวงหมายเลข  41 ที่ กม. 22+242 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทร 077 556 110

(แขวงทางหลวงชุมพร)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)

ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน มาตรา 37 784 ดาวน์โหลด

'