วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลจำนวน 5 รายการ 08/05/2567 แขวงทางหลวงชุมพร
2 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๙๒+๑๕๐ - กม.๙๒+๘๐๐ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/04/2567 ชพ.๔๓/๒๕๖๗ แขวงทางหลวงชุมพร
3 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สวี – บ่อคา ระหว่าง กม.๕+๖๐๐ – กม.๗+๖๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๐๒๕ กม.) 23/04/2567 ชพ.๓๙/๒๕๖๗ แขวงทางหลวงชุมพร
4 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๔๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชุมพร จ.ชุมพร ๑ แห่ง 11/04/2567 ชพ.๓/๒๕๖๗ แขวงทางหลวงชุมพร
5 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงหลังสวน แขวงทางหลวงชุมพร จ.ชุมพร ๑ แห่ง 11/04/2567 eb-ชพ.๑๘/๒๕๖๗ แขวงทางหลวงชุมพร
6 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๑๕๑๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔๑๙๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาสวนทุเรียน - อ่าวมะม่วง ระหว่าง กม.๐+๙๘๐ - กม.๖+๕๗๒ LT., RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/04/2567 67049096063 แขวงทางหลวงชุมพร
7 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๑๕๑๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๓๗๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน หนองหัดไท - ดอนยาง ระหว่าง กม.๔๓+๗๐๐ - กม.๔๗+๐๐๐ LT., RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/04/2567 67049099118 แขวงทางหลวงชุมพร
8 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เนินสันติ - แยกยายรวย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔+๑๓๐ - กม.๑๖+๐๓๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๙,๕๒๐ ตร.ม.) 18/04/2567 ชพ.๔๒/๒๕๖๗ แขวงทางหลวงชุมพร
9 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๙๒+๑๕๐ - กม.๙๒+๘๐๐ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 18/04/2567 eb-ชพ.๒๒/๒๕๖๗ แขวงทางหลวงชุมพร
10 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๐๐ งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง ตอน ๔ 09/04/2567 67049017038 แขวงทางหลวงชุมพร
11 จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน รหัสงาน ๓๓๗๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน - ปากน้ำหลังสวน กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๓๐ LT., RT. 18/04/2567 67039593732 แขวงทางหลวงชุมพร
12 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านพละ - ปะทิว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ - กม.๒+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๓,๑๖๕ ตร.ม) 18/04/2567 ชพ.๔๑/๒๕๖๗ แขวงทางหลวงชุมพร
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ตอน ๖ ระหว่าง กม.๘๖+๓๐๐ - กม.๘๖+๕๐๐ LT., กม.๘๙+๘๕๐ - กม.๙๑+๖๔๓ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๒,๖๗๘ ตร.ม) 18/04/2567 ชพ.๓๘/๒๕๖๗ แขวงทางหลวงชุมพร
14 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอน วังครก - เสียบญวณ ระหว่าง กม.๔๘๖+๐๘๖ - กม.๔๘๗+๙๐๓ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๘๑๗ กม.) 18/04/2567 67039606898 แขวงทางหลวงชุมพร
15 จ้างเหมาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซ่อมเปลี่ยนป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ทล. ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑, ๐๑๐๒, ๐๑๐๓ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๙๕+๑๖๓ (เป็นแห่งๆ) 23/04/2567 ชพ.๓๓/๒๕๖๗ แขวงทางหลวงชุมพร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 214 รายการ