วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพงานธุรการ"
ลงวันที่ 03/05/2566
วันที่ 2 พฤษภาคม 2566
นายกรีธา เดชพิณ ผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงชุมพร
จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพงานธุรการ"
เพื่อให้เกิดทักษะและการฝึกปฏิบัติ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ
ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชุมพร

'