วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์
ลงวันที่ 30/03/2566

ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ (Khao Pho Service Area) เป็นการปรับปรุงที่พักริมทาง (Rest Area) เพื่อส่งเสริมและรองรับการพัฒนา
โครงสร้างขั้นพื้นฐานของเครือข่าย การคมนาคม สื่อสารบนพื้นฐานของการเกื้อหนุน การผลิต
การสร้างงาน สร้างรายได้และขยายโอกาสให้ชุมชน โดยจัดให้มีร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองที่มีคุณ
ภาพมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนให้มีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง (Outlet) ของโครงการ "หนึ่งคำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์" ตามมาตรการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและเศรษฐกิจฐานราก มีร้านจำหน่ายอาหาร
สวนพักผ่อน ห้องน้ำสาธารณะ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชนและการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งภายใน
ศูนย์ยังมีสถานีบริการน้ำมัน และตำรวจทางหลวงไว้บริการดูแลความสะดวกและปลอดภัย สำหรับผู้ใช้
เส้นทางถนนในการเดินทางสู่เป้าหมาย ได้พักผ่อน ตรวจสภาพรถได้อย่างสะดวกและปลอดภัย


'