แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงราชบุรี
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง M63030030679
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3526 ตอนควบคุม 0100 ตอนกำแพงใต้ - บ้านเลือก ที่ กม.1+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,470,400.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 24/03/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ