แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงราชบุรี
ปีงบประมาณ 2567
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P67030000156
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ตอน 2 ระหว่าง กม.98+398-กม.98+438 ปริมาณงาน 1 แห่ง (260 เมตร)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 5,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 27/03/2567
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2567
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ