แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงราชบุรี
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66030030243
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางข้ามโดยการปรับปรุงทางข้ามและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆ สายทางในควบคุมของแขวงทางหลวงราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3526 3291 3273 3206 4 3087 3208 และ 3238 ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 10,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 28/03/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ