แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงราชบุรี
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66030030190
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง โดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 3525 ตอนควบคุม 0100 ตอนสามแยกกระจับ - หนองโพ ที่ทางโค้ง กม.2+770 LT.ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (231.00M.)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 10,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 28/03/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ