แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงราชบุรี
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65110030332
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งเดี่ยว (เป็นช่วง) ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น กม.0+000-กม.54+940 อยู่ในเขตพื้นที่ ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (121 EACH)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 5,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 28/11/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ