แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ลงวันที่ 29/07/2562

'