แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ร่วมรณรงค์ไม่ขับไม่แซงไหล่ทาง
ลงวันที่ 28/06/2562

'