แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ร้อยยิ้มริมทางหลวง จังหวัดนครปฐม
ลงวันที่ 16/05/2562

'