แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
รายการ นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เรื่องการซ่อมแซมผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 4
ลงวันที่ 08/03/2562

'