แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แขวงทางหลวงราชบุรี เปิดเส้นทางเบี่ยงการจราจร โครงการก่อสร้างทางลอด ทล.4
ลงวันที่ 13/05/2562

             ด้วยแขวงทางหลวงราชบุรี  ได้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนามาคม ( ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด ) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอน หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.108+395 ( เภสัชอ่างทอง )  โดยเริ่มดำเนินการในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 6  สิงหาคม  2562  
             แขวงทางหลวงราชบุรี จะดำเนินการปิดเส้นทางหลัก และเปิดให้ใช้เส้นทางเบี่ยงการจราจร ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562  จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ  การก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร แขวงทางหลวงราชบุรีจึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้


'