แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
กรมทางหลวง ขอเชิญร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างสะพานข้าม ทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกเวียงสระ) จ.สุราษฎร์ธานี
ลงวันที่ 05/03/2562
ลงวันที่ 05/03/2562

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จะจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกเวียงสระ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง เพื่อเสนอรูปแบบก่อสร้างโครงการฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบในการดำเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงานและการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับ ทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกเวียงสระ) มีลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นสะพานข้ามแยกตามแนวทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 41 กม.225+800 ระยะทางประมาณ 1 กม. (รวมถนน) ขนาด 4 ช่องจราจร(ทิศทางละ2 ช่องจราจร) ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น อำนวยความสะดวกปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้ง ส่งเสริมการค้า การขนส่งโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวอีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องแสงจันทร์ โรงแรมอัญชลี การ์เดนท์ ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) โทร.0 7736 1413 ต่อ 104,111 และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชม.)


'