แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ลงวันที่ 13/05/2562

         วันที่  13  พฤษภาคม  2562  เวลา 9.00 น.  นายสุนทร   แก้วศรีใส  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี   ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช  สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ  แขวงทางหลวงราชบุรี


'