แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาไทย
ลงวันที่ 19/11/2564

นายอัศนีย์    สุภานัย  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด  พร้อมใจสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ในทุกวันพุธและวันศุกร์  เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
ภูมิปัญญาของไทย ตามนโยบายของรัฐบาลและกรมทางหลวง


'