f
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๕๒๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนด่านโง - หนองปืนแตก ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖๖.๖๐ ตารางเมตร) 01/05/2567 พบ.26/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
2 จ้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหนองควง - หนองหญ้าปล้อง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/05/2567 พบ.25/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
3 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๓๑๐ งานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอนเขาวัง - หนองบ้วย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๕๗+๓๑๒ - กม.๑๖๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/03/2567 พบ.2/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3177 ตอนควบคุม 0100 ตอนเพชรบุรี - หาดเจ้าสำราญ ระหว่าง กม.3+500 - กม.9+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,364 เมตร) 29/04/2567 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
5 จ้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๑๓๑๐ งานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอนเขาวัง - หนองบ้วย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๕๗+๓๑๒ - กม.๑๖๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (2,052 อัน) สายทางในความควบคุมเพชรบุรี 27/03/2567 338/-/232/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
6 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3218 ตอน โป่งแย้ - อ่างเก็บน้ำห้วยผาก ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 22/04/2567 eb-พบ.55/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
7 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0502 ตอน เขาวัง - หนองบ้วย ตอน 2 ระหว่าง กม.158+787 - กม.160+950 RT. (ทางคู่ขนาน) ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,552 SQ.M.) 22/04/2567 eb-พบ.56/3567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
8 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3204 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาตะเครา - ท่าแลง ระหว่าง กม.12+617 - กม.15+366 ปริมาณงาน 1 แห่ง (32,988 SQ.M.) 22/04/2567 eb-พบ.53/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
9 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3510 ตอน หนองหญ้าปล้อง - ยางชุม ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 2.870 กิโลเมตร 22/04/2567 eb-พบ.54/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖7 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0501 ตอน สระพัง - เขาวัง ตอน 7 ระหว่าง กม.135+808 - กม.137+000 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,152 SQ.M.) 19/04/2567 พบ.58/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0502 ตอน เขาวัง - หนองบ้วย ตอน 4 ระหว่าง กม.170+156 - กม.171+219 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,134 SQ.M.) 19/04/2567 พบ.57/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3178 ตอนควบคุม 0100 ตอน เพชรบุรี - บ้านแหลมฝั่งตะวันออก ตอน 1 ระหว่าง กม.10+120 - กม.11+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2567 พบ.33/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
13 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว กิจกรรมขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนควบคุม 0100 ตอนเทศบาลเมืองเพชร – บ้านลาด ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 1.510 กิโลเมตร 05/04/2567 พบ.41/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3218 ตอนควบคุม 0200 ตอน โป่งแย้ - อ่างเก็บน้ำห้วยผาก ตอน 3 ระหว่าง กม.35+417 - กม.38+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (30,613 SQ.M.) 05/04/2567 พบ.30/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
15 โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera) กิจกรรมขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3204 ตอนเขาตะเครา - ท่าแลง ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2567 พบ.43/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 261 รายการ