f
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อกำหนดการบรรทุกน้ำหนัก
ลงวันที่ 06/09/2566

ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน

ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2548

ฉบับที่ 2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552

ฉบับที่ 3 ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552

ฉบับที่ 4 ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2547

ฉบับที่ 5 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555

ฉบับที่ 6 ณ วันที่ 21 มกราคม 2556

ฉบับที่ 7 ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2556

ฉบับที่ 8 ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558

การกำหนดน้ำหนักบรรทุก 

การขออนุญาตยานพาหนะเดินบนทางหลวง 
    - หลักเกณฑ์
    - แบบขออนุญาต

ประกาศ ผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน และผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552กำหนดให้รถกึ่งพ่วง 6 เพลา 22 ล้อ


'