f
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
พระราชบัญญัติ
ลงวันที่ 07/08/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 133 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542 125 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 116 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 122 ดาวน์โหลด

'