f
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประวัติความเป็นมา
ลงวันที่ 04/08/2566

4911686e6ca0fc08c1bb57834edaa83f.jpeg

ประวัติแขวงทางหลวงเพชรบุรี

แขวงทางหลวงเพชรบุรี เดิมชื่อ "สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี" ตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.2/11/2546 ลงวันที่ 9 กันยายน 2546 เพื่อปฏิบัติภารกิจในด้านการบำรุง ดูแล รักษาทางหลวง

ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และใช้อาคารของหมวดทางหลวงเพชรบุรี เป็นอาคารสำนักงานชั่วคราว

ปี 2549 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานขึ้นใหม่ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา (อยู่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี)

ปี 2558 ประกาศกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 และประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 กำหนดให้ สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี เป็น "แขวงทางหลวงเพชรบุรี"


'