f
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง รับมอบรางวัล “คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2565 – 2566” เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ลงวันที่ 20/09/2566

กรมทางหลวง รับมอบรางวัล “คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2565 – 2566” เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า กรมทางหลวงได้รับมอบรางวัล “คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2565 - 2566” โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้แก่บุคลากรในสังกัดที่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม โดยมีผู้บริหารกรมทางหลวงได้รับรางวัล ดังนี้
- คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2565 ได้แก่ นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต รองอธิบดีกรมทางหลวง ฝ่ายดำเนินงาน
- คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2566 ได้แก่ นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ
สำหรับพิธีมอบรางวัลคนต้นแบบคมนาคม จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม มีวัตถุประสงค์หลักในการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรกระทรวงคมนาคมที่ประพฤติตนและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม รวมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ให้เป็นที่รับรู้เพื่อเป็นต้นแบบในการประพฤติตนและปฏิบัติงานที่ดีต่อไป


'